Факт използване на Lorem ipsum е, че тя е повече или по-малко нормално разпределение на писма, за разлика от използването на ‘съдържанието тук, тук съдържанието’, карайки я да изглежда като лесен за четене английски език

Факт използване на Lorem ipsum е, че тя е повече или по-малко нормално разпределение на писма, за разлика от използването на ‘съдържанието тук, тук съдържанието’, карайки я да изглежда като лесен за четене английски език

Много програми за електронна оформление и редактори на уеб страници използват Lorem ipsum като текст по подразбиране

About